VII REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

pdf icon POZIV ZA VII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

pdf icon 1.  Usvajanje Zapisnika sa VI redovne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2013. godine.

pdf icon2. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu, za PIM grupaciju.
pdf icon 3. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o Konsolidovanom financijskom izveštaju za 2012. godinu za PIM  grupaciju.
pdf icon 4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine preduzeća br. A-587 od 26.02.2010. godine o usvajanju Programa
        restrukturiranja i Odluke Skupštine preduzeća br. A-1975 od 01.10.2010. godine o usvajanju izmena 1. Programa restrukturiranja

        Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju, kao subjekta privatizacije.


pdf icon 5. Donošenje Odluke o izboru revizora za sprovođenje revizije financijskih izveštaja Društva za 2013. godinu i naknade za njegov rad.