VIII REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
pdf icon POZIV ZA VIII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
pdf icon 1.. Usvajanje Zapisnika sa VII redovne sednice Skupštine akcionara od 30.09.2013. godine
pdf icon 2. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2013. godinu za preduzeće „Ivan Milutinović“ - PIM, a.d.
pdf icon 3. Donošenje odluke o pokriću iskazanog neto gubitka za 2013. godinu, preduzeća „Ivan Milutinović“- PIM, a.d.
pdf icon 4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2013. godinu, za preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM, a.d.
pdf icon 5. Donošenje odluke o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva br. A-527 od 29.05.2014. godine