IX REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
pdf icon POZIV ZA IX REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
pdf icon 1. Usvajanje Zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara od 30.06.2014. godine
pdf icon 2. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013. godinu, za PIM grupu
pdf icon 3. Donošenje odluke o usvanjanju izveštaja nezavisnog revizora o Konsolidovanom finansijskom
izveštaju za 2013. godinu, za PIM grupu
pdf icon 4. Donošenje Odluke o izboru revizora za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja Društva
        za 2014. godinu i naknade za njegov rad