MEĐUNARODNO PUTNIČKO PRISTANIŠTE - APATIN

IZRADA MEĐUNARODNOG PRISTANA U APATINU

Radovi na izvođenju projekta „Međunarodno putničko pristanište“- Apatin, započeti su oktobra 2008. godine. Ugovor za izvođenje radova je potpisan 26.02.2008.g, na ukupno ugovorenu sumu od 44.499.015,00 dinara. Investitor radova je Opština Apatin, naplata se vrši iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, a korisnik je Turistička organizacija Apatin. Naknadno je potpisan Aneks ugovora za dodatne radove, u iznosu od 11.124.696,00 dinara.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova, Investitor je poverio ovlašćenim licima JVP „Vode Vojvodine“, Novi Sad.

PIM je sopstvenim sredstvima, tokom izrade Projekta, finansirao njegovu realizaciju.

I faza

PIM je uradio projektnu dokumentaciju. Oktobra meseca 2008. godine, izvršena je, prema ugovoru, nabavka potrebnog atestiranog materijala. Šipovi su isporučeni sa epoksi katran zaštitom, debljine 250 mikrona.

II faza

U PIM-ovom pogonu u Batajnici izvršena je izrada i farbanje pristupnih mostova, dolfina (plivajućih pontona), kompletne odbojničke konstrukcije i sizeva-brodskih pristupnih mostova.

III faza

Tokom novembra 2008. godine, PIM-ovom mehanizacijom i opremom za pobijanje šipova sa vode, plovnom dizalicom „Žiča“, izvršeno je pobijanje deset šipova ∅800 i ∅600 mm.

IV faza

Tokom decembra 2008. godine, izvršeno je postavljanje ukrućenja na donjoj i gornjoj bateriji šipova, korišćenjem dizalice plovne naprave „Žiča“.

PIM-ovom skelom „Jelen“ dopremljeni su elementi čelične konstrukcije iz Batajnice. Nakon toga, „Žiča“ je korišćena za postavljanje plivajućih pontona u baterije šipova, tako da su formirane dolfinske konstrukcije.

V faza

Kompletiranje pristupnih mostova koji su,radi lakšeg transporta radjeni iz segmenta.

Povezivanje segmenata je izvršeno preko specijalnih konstrukcionih podvezica.

VI faza

Prema zahtevu Investitora i odobrenju Nadzora, zbog promene režima oslanjanja, tokom decembra 2008. godine, naknadno su dva nova celicna pontona.

Pontoni su se izrađeni u PIM-ovom Brodoservisu u Brnjici, tokom januara 2009. godine, a plovnom mehanizacijom PIM-a prebaceni su iz Brnjica do Apatina.

VII faza

Plovnom napravom „Žiča“ izvršeno je pobijanje nove baterije šipova 600mm i jos jednog sipa 600mm za oslanjanje AB pontona.

PIM-ovom dizalicom sa „Žiče“ izvršeno je postavljanje dopremljenih pontona.

VIII faza

Urađeno je skraćivanje siza-pristupnog mosta sa 23,50 m na 18,89 m, zavarivanje, postavljanje podvezica i kontrola vara. Na nasipu je izvršeno betoniranje oslonca za postavljanje pristupnog mosta, betoniranje šipova i postavljanje kape na svaki šip.

IX faza

Tokom februara 2009. godine, iznajmljenim dizalicama, sa obale, postavljen je pristupni most od 27,50 m, oslonjen na pripremljeni betonski oslonac, a sa „Žiče“ je podignut siz-kraći most 18,98 m i postavljen na poziciju .

Zavarene su zglobne veze do konačnog vara sa kontrolom varova.

X faza

Postavljen je brodski lim na gazišta mostova, ofarbani šipovi i delovi mosta koji su oštećeni prilikom transporta.

XI faza

Pomerena je plovna dizalica „Žiča“ radi obezbeđivanja prostora za postavljanje AB pontona na poziciju između dva dolfina.

XII faza

Postavljanje valjaka na vođicama čeličnih pontona. Valjci su tehnički rešeni, izrađeni u PIM-ovoj radionici „Sava“ i prihvaćeni od strane Nadzornog organa.

XIII faza

Produženje SIZ-a za 1m, radi smanjenja nagiba pristupne rampe sa AB pontona na SIZ.

XIV faza

Stavljanje novih vodjica SIZ-a , konstruktivno resenih u obliku klackalie,za pracenje kretanja pontona pri promeni vodostaja.

XV faza

Postavljanje vodjica na pozicioniranim AB pontonima

XVI faza

Postavljanje zastitnih ograda na AB pontonima,prema zahtevu invetitora i odobrenju Nadzora,koje istovremeno obezbedjuje pristup i silazak sa plovnog objekta.Ograde su fiksne ,a na delu silaza sa plovila su obarajuće,prema planu iskrcavanja na AB pontone.

XVII faza

Postavljanje tabli sa natpisima,prema dogovoru sa Investitorom,u bojama zastave, sa tekstom "Pristan Apatin" na srpskom,nemackom,engleskom i francuskom jeziku.

XVIII faza

Postavljanje osvetljenja i rasvete na pontonima u skladu sa Pravilnikom o obelezavanju plovnih objekata i puteva. Pored redovnog osvetljenja postavljeno je i gabaritno osvetljenje objekta , kao i signalno osvetljenje na dolfinima.

XIX faza

Zavrsno farbanje u metalik sivoj boji RAL 9007 , prema zahtevu investitora sa crvenim rukohvatima.

XX faza

© www.pim.co.rs 2010
Powered by: Strahinja Manic